Scroll Top

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Fashion2wear.nl

Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing als u een bestelling plaatst. De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als koper. 

Artikel 1. Definities
1.1. Fashion2wear.nl is gevestigd te Alphen aan den Rijn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 84458046 handelend onder de naam Fashion2wear.nl.
1.2. Website: de website van Fashion2wear.nl, is te raadplegen via https://www.fashion2wear.nl/ .
1.3. De Koper: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Fashion2wear.nl en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Fashion2wear.nl en de Koper, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten van Fashion2wear.nl. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien de Koper in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Fashion2wear.nl slechts bindend, indien en voor zover deze door Fashion2wear.nluitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Koper zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Prijzen en informatie
3.1. Op de Website en in andere van Fashion2wear.nl afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.
3.2. De verzendkosten bedragen € 4,95. Deze kosten kunnen ook op de Website worden teruggevonden. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces worden weergegeven. De retour verzendkosten om een bestelling te retourneren zijn voor de Koper. 3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Fashion2wear.nl kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Fashion2wear.nl afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.4. Fashion2wear.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
3.5. Artikelen in de sale mogen vanwege de korting niet worden geretourneerd, tenzij er een vermelding op de website van Fashion2wear.nl.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst
4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod van Fashion2wear.nl en het voldoen aan de daarbij door Fashion2wear.nl gestelde voorwaarden.
4.2. Indien de Koper het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Fashion2wear.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Koper de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Koper onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Fashion2wear.nl het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4.4. Fashion2wear.nl kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Fashion2wear.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden. Fashion2wear.nl kan bij fouten in het betalingsverkeer of bij onjuiste betalingen, altijd de bestelling annuleren.

Artikel 5. Versturen
5.1. Zodra de bestelling door Fashion2wear.nl is ontvangen, stuurt Fashion2wear.nl de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk op.
5.2. Fashion2wear.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voor Fashion2wear.nl voortvloeien uit de Overeenkomst.
5.3. De levertermijn bedraagt in beginsel binnen 1 a 2 werkdagen of zoveel eerder als mogelijk, uitgezonderd zaterdag en zondag. En langere levertijden door drukte bij Post.nl
5.4. Indien Fashion2wear.nl de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de Koper daarvan in kennis via de mail. De Koper kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
5.5. Fashion2wear.nl raadt de Koper aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
5.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op de Koper.
5.7. Fashion2wear.nl is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. De Koper is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 6. Herroepingsrecht
6.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Koper zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
6.2. De Koper heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Fashion2wear.nl binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Artikelen die afgeprijsd zijn mogen niet meer worden geretourneerd, met uitzondering schriftelijke vermelding.
6.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Koper, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
• als Koper in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
• als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
• bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
6.4. De Koper dient de retourkosten zelf te dragen. De verzendkosten die door de Koper zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening van de Koper.
6.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Koper zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat de Koper in een fysieke winkel zou kunnen.
6.6. De Koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
6.7. De Koper kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het retourformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Fashion2wear.nl. Fashion2wear.nl bevestigt de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft de Koper nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:
Fashion2wear.nl
Europalaan 16
2408 BG Alphen aan den Rijn

6.8. Reeds door de Koper (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan de Koper op dezelfde wijze als dat de Koper de bestelling heeft betaald.
6.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Artikel 7. Betaling
7.1. De Koper dient betalingen aan Fashion2wear.nl volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Fashion2wear.nl is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent de Koper een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

Artikel 8. Garantie.
8.1. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient de Koper binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Fashion2wear.nl daarvan in kennis te stellen.
8.2. Indien Fashion2wear.nl de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door de Koper betaalde prijs over het product.

Artikel 9. Klachtenprocedure
9.1. Indien de Koper een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Fashion2wear.nl, dan kan hij of zij bij Fashion2wear.nl per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
9.2. Fashion2wear.nl geeft de Koper zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Fashion2wear.nl binnen 2 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de Koper.
9.3. De Koper die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 10. Persoonsgegevens
10.1. Fashion2wear.nl verwerkt de persoonsgegevens van de Koper conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 11. Slotbepalingen
11.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
11.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Fashion2wear.nl gevestigd is.
11.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust per e-mail contact met ons op. Ons emailadres is Info@fashion2wear.nl.